Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, teda subjektom, ktorý spracúva vaše osobné údaje, je spoločnosť Restartup s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO:         46 971 581, zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 86989/B (ďalej len „Restartup s.r.o.“ alebo „my“).

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na účel kontaktovania spoločnosti (zaslanie dopytu, otázky a pod.). Vďaka uvedeniu vašich kontaktných údajov s Vami môžeme nadviazať komunikáciu ohľadne ďalšej spolupráce, či presnejšieho priblíženia nášho portfólia služieb.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“).

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame len nevyhnutné minimum bežných identifikačných údajov (vrátane kontaktných údajov), a to v rozsahu vyplneného ontaktného formuláru. Nespracúvajú sa žiadne osobné údaje, ktoré v zmysle čl. 9 GDPR spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov.

Ak navštívite našu webovú stránku www.restartup.sk a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás, a to odoslaním vyplneného kontaktného formulára. Na odoslanie kontaktného formuláru nie je potrebná žiadna registrácia.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

K Vašim osobným údajom majú prístup oprávnení a poverení pracovníci spoločnosti Restartup s.r.o. zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to vždy len v nevyhnutnom rozsahu. Tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca alebo pracovníka.

Osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom len v nevyhnutnej miere, pričom medzi kategórie príjemcov patrí najmä správca webstránky www.restartup.sk.

Pre sledovanie návštevnosti, trendov, úspešnosti našich kampaní a obsahu, či konverzie do kúpy produktov využívame tiež nástroj Google Analytics od spoločnosti Google LLC.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), sa nevykonávajú.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Doba, po ktorú budeme spracovávať Vaše osobné údaje je daná našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a ďalšími povinnosťami, ktoré nám ukladá zákon, napr. Povinnosť archivácie zákonom stanovených dokumentov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

  • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
  • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
  • Právo na informovanie ďalších príjemcov o vymazaní alebo oprave Vašich osobných údajov podľa článku 19 GDPR;
  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
  • Právo namietať proti oprávnenému, verejnému záujmu a priamemu marketingu vrátane profilovania podľa článku 21 GDPR (na oprávnený a verejný záujem sa v tomto prípade nespoliehame);
  • Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa článku 22 GDPR (ktoré v tomto prípade nevykonávame).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami a žiadať nás o vysvetlenie nášho postupu.

Je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou?

Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je Vašou zákonnou povinnosťou, ale Vašou slobodnou a dobrovoľnou voľbou sledujúcou záujem nadviazania predzmluvného vzťahu, tak ako to predpokladá čl. 6 GDPR. Poskytnutie Vašich osobných údajov prostredníctvom odoslania vyplneného kontaktného formulára je predpokladom k vytvoreniu komunikačného kanála medzi Vami a našou spoločnosťou a zároveň vedie k možnosti uzatvorenia zmluvy. Neposkytnutie uvedených údajov by malo za následok nemožnosť vzájomnej komunikácie, a teda by ani nemohla začať komunikácia smerujúca k uzatvoreniu zmluvy.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.